මිහිපිට සුර ලොවක් බදු මාලදිවයින් දූපත්

මාලදිවයින කියන්නේ ලෝකේ තියෙන සුන්දරම දුපත් වලට හිමිකම් කියන රටක්.මෙලෙස මනරම් සුදු පැහැති වෙරල තීරයකිනුත් නිල්වන් මුහුදෙනුත් වට වෙලා තියෙන මාලදිවයින් දුපත් මිහිපිට සුර ලොවක්