මුදල් කළමනාකරණය

අවුරුද්ද පුරාම මුදල් ඔබ සමඟ නොසිටිනු ඇත. පුද්ගලයෙකුගේ හෝ පවුලක මූල්‍ය සම්පත් සහ ආදායම ගැන කතා කරන විට එහි බොහෝ විට පසුබෑමක් තිබේ.  ඹබ මූල්‍ය