3

මුදල් කළමනාකරණය

අවුරුද්ද පුරාම මුදල් ඔබ සමඟ නොසිටිනු ඇත. පුද්ගලයෙකුගේ හෝ පවුලක මූල්‍ය සම්පත් සහ ආදායම ගැන කතා කරන විට එහි බොහෝ විට පසුබෑමක් තිබේ.  ඹබ මූල්‍ය දුෂ්කරතා සමඟ කටයුතු කිරීමේදී, හැකි ඉක්මනින් අයවැයකරණ ක්‍රමයක් තිබිය යුතුය. ඔබ ළග ති‌බෙන මුදල්වලින් මිලදී… Continue Reading